منوی دسته بندی

مدیران ارشد

دکتر معصومه مازندرانی
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه
(رئیس هیات مدیره )

  • مدیر عامل شرکت رایحه سبز قشم
  • مدیر عامل شرکت شکوه اکسیر هیرکان
  • مدیر مسوول مجله علمی – پژوهشی” اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی “
  • عضو هیات مدیره انجمن گیاهان دارویی ایران
  • عضو هیات مدیره شرکت داروسازی نیاک

مهندس سیدمهدی آقایی
(مدیر عامل و عضو هیات مدیره )

  • مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  • رئیس هیات مدیره شرکت آروند گستر هیرکان
  • رئیس هیات مدیره شرکت شکوه اکسیر هیرکان
  • رئیس هیات مدیره شرکت رایحه سبز قشم